Oppgave

Veartene dan stoerre

Inuittjente som holder en hundevalp. Foto   

Lohkh tjaalegem "Veartene dan stoerre" jïh vaestedh laavenjasside.

 

1. laavenjasse

 

Mij ulmine tjaaleginie?

 

 

2. laavenjasse

 

Guktie inuihti kultuvre daam soptsesem tsavtsa? 

 

 

3.laavenjasse

 

Mah inuihth jïh saemieh ektesne utnieh? Guktie maahtah soptsesinie vuejnedh?

 

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for