Oppgave: Drøfte

Veartene dan stoerre

  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Inuittjente som holder en hundevalp. Foto   

Lohkh tjaalegem "Veartene dan stoerre" jïh vaestedh laavenjasside.

 

1. laavenjasse

Mij ulmine tjaaleginie?

 

2. laavenjasse

Guktie inuihti kultuvre daam soptsesem tsavtsa? 

 

3.laavenjasse

Mah inuihth jïh saemieh ektesne utnieh? Guktie maahtah soptsesinie vuejnedh?

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for