Oppgave: Drøfte

Jïjsen-ledtie

  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Jïjsenledtie giesege. Guvvie.   

Lohkh tjaalegem "Jïjsen-ledtie" jïh vaestedh laavenjasside.

 

 1. laavenjasse

Mij ulmine tjaaleginie?

 

2. laavenjasse

Ohtsedh bïevnesh inuihti bïjre gaske-viermesne jïh darjoeh åehpiedehtemem inuihti bïjre.

 

3.laavenjasse

Guktie inuihti kultuvre daam soptsesem tsavtsa?

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for