Oppgave: Problem

Raahkele-Pïere

Teatere-scena. Guvvie.  Raahkele-Pïere lea teatere-maanuse, maam Albert Jåma lea tjaaleme. Lohkh maanusem jïh vaestedh laavenjasside.

1. laavenjasse

Gie lea maanusen åejvie-almetjh jïh gïeh leah daah jeatjah?

 

2. laavenjasse

Naan tsælloe maanusisnie?

 

3. laavenjasse

Buerkesth draaman draamaturgijem.

 

4. laavenjasse

Mennie sjaangerinie daate?

 

5. laavenjasse

Mij lea maanusen teema jïh dïjre?

 

6. laaavenjasse

Veeljh boelhketjem maanusistie jïh daam draamatiseradidh.

 
Relatert innhold

Aktuelt stoff for