Læringssti

Varighet: 3t
Landskap i tåke

Heamturh

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme datne edtjh:

  • maehtedh heamturen væhtah gaavnedh
  • maehtedh heamturem analyseradidh
  • maehtedh heamturem tjaeledh

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti