Fagstoff

Båatsoe

  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Bovtsh giedtesne jårreminie. Guvvie. 

Båatsoe-jieleme iktegisth vihkeles saemide orreme åarjel-saemien raedtesne. Båeries tjaaleginie maehtebe lohkedh guktie aerebi. Daan biejjien dovne båeries vuekieh jïh orre vuekieh jielieminie.