Læringssti

Varighet: ?
Måaladamme guvvie, Ulrika Tapio

Learoe-baalka: Novellam lohkedh jïh guarkedh

Gosse daan baalkan mietie lïereme datne edtjh maehtedh:

  • novellam analyseradidh jïh toelhkestidh
  • novellam tjaeledh

 

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti