Læringssti

Varighet: 3t
Måaladamme guvvie, Ulrika Tapio

Novellam lohkedh jïh guarkedh

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme datne edtjh maehtedh:

  • novellam analyseradidh jïh toelhkestidh
  • novellam tjaeledh

 

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti