Oppgave: Arbeidsoppdrag

Daaroen artihkelh jïh formaale subjekte - Laavenjassh

 Baakoebalve grammatihkebaakoejgujmie. Guvvie. 

Lohkh faage-sæjroem "Daaroen artihkelh jïh formaale subjekte" jïh darjoeh jarkoestimmie-laavenjasside.

 

1. laavenjasse

Jarkosth daejtie daaroen-gïelen raajesidie saemien-gïelese. Mujhtieh saemien-gïele artihkeli bielelen «en, ei, et»:

 1. Et barn står utenfor ved døren og venter.
 2.  Det er ett barn som står der.
 3.  Barnet venter på om hun får komme inn.
 4. Det barnet hørte hva du sa, men forsto det ikke.
 5.  Forsto ikke barnet hva jeg sa?
 6.  Det barnet er samiskspråklig.
 7. Barnet forstår ikke norsk så godt ennå.
 8. Når det blir større så lærer det å snakke norsk også.
 

2. laavenjasse

Jarkosth daejtie daaroen-gïelen raajesidie saemien-gïelese. Mujhtieh saemien-gïele formaale subjekten bielelen «det»:

 1. Det var artig.
 2. Han sa at det var varmt hele dagen.
 3. Jeg synes ikke det ser så bra ut.
 4. Det er vanskelig, synes jeg.
 5. Det er så bra at du kan det.
 6. Hun mente at det ikke er så lett å vite hvordan det blir.
 7. Det ser ut til å bli bra vær i dag.
 8. Det ser slik ut.
Relatert innhold

Aktuelt stoff for