Fagstoff

Skog – en nøkkel til bærekraft?

Publisert: 31.05.2017, Oppdatert: 15.06.2017

Skog dekker en tredel av jordas landareal og er hjem for åtti prosent av artene som lever her; dyr, planter, sopp og bakterier. Mange er utryddet allerede eller i fare for å bli det. Samtidig er det mange arter som ikke er oppdaget ennå! Vi må ta vare på skogen for å få en bærekraftig utvikling.

Diskuter!

  1. Hva bidrar skog med til oss mennesker ifølge denne filmen?Liv på land er ett av FNs 17 bærekraftsmål. Grafikk.  
  2. På hvilke andre måter kan skogen være viktig?
  3. «Teknologioptimist» er en benevnelse som brukes om en person som har stor tro på at teknologi skal kunne løse framtidas problemer. Hvilken økosystemtjeneste har ikke stemmen i filmen tro på at menneskene klarer å løse?

Vi må forvalte skogen smart

Skog er den naturtypen vi finner flest truede arter i. Det er viktig at den menneskelige aktiviteten i skogen tar hensyn til dette.

Stolpediagram som viser antallet truede arter i ulike naturtyper. Grafikk.Truede arter i ulike naturtyper

Skogen bidrar med store økonomiske verdier. Hogst og planting av ny skog er nødvendig, men vi må være klar over at dette påvirker enkelte arter negativt. Skogsbilveier trengs for å frakte tømmer ut av skogen, men dette fører til oppdeling av leveområder og gjør at vi får færre områder med villmarkspreg. Økt interesse for bruk av skogen til produksjon av biodrivstoff kan også føre til økt press på skogøkosystemene.


Utfordringer for verdens skoger

 

Oppgaver

Aktuelt stoff