Læringssti

Varighet: 2t
Baakoe-balve finihte verbh

Finihte verbh

Gosse learoe-baalkan mietie lïereme edtjh daejredh:

  • mah verbe-hammoeh leah finihte
  • guktie raajesem tjaeledh finihte verbe-hammose
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti