Fagstoff

Ektie-bïejeme tjaalegh

Jåvle-aajja skovterisnie. Guvvie.

Aktene ektie-bïejeme tjaalegisnie ij leah ajve dïhte mij baakoejgujmie jïh bokstaavigujmie tjaalasåvva. Ektie-bïejeme tjaalegisnie dovne teeksth, guvvieh jïh/ jallh tjoejh mah aktese bïejeme.