Oppgave: Drøfte

Sameblod

 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

 

Vuartesjh boelhketjem filmeste "Sameblod" jïh vaestedh laavenjasside.

 

1. laavenjasse

Tjaelieh åenehkslaakan boelhketjen dahkoen bïjre.

 • Guktie boelhketje bigkeme?
 • Guktie aalkoe?
 • Guktie galhkuve?

 

2. laavenjasse

Heannadimmieh kronologeles öörnegen mietie?

 

3. laavenjasse

Mah vuajnoeh boelhketjisnie?

 

4. laavenjasse

Magkeres ov-vaantoe boelhketjisnie?

 

5. laavenjasse

 • Gie åejvie-almetje jallh gïeh åejvie-almetjh?
 • Gïeh dah mubpie almetjh?

 

6. laavenjasse

Gusnie jïh gåessie dahkoe?

 

7. laavenjasse

Buerkesth filmen nommem.

 

8. laavenjasse

Mij lea filmen teema?

 

9. laavenjasse

 • Maam boelhketjen bïjre tuhtjh ?
 • Sïjhth filmem vuejnedh? Man åvteste, man åvteste ij??
 • Sïjhth boelhketjem mubpide juvnehtidh? Man åvteste - man åvteste ij?