Fagstoff

Jarkoestidh

Kaarhth mah saemien gïele-dajvide vuesehte. GuvvieSaemien gïele-dajvh  

Saemien-gïele lea uraalen gïelijste jïh såevmien-ugrijken gïele-maadtoste. Daaroen-gïele jis indo-europeijen gïele. Vihkeles joekehtsh daej gïeli gaskem. Destie aaj gellielaaketje haestemh gosse jarkoestidh gïeleste måbpan. Gosse daaroen-gïeleste saemien-gïelese jarkoestibie dellie vihkeles daej gïeli joekehtsh daejredh jïh vïhtesjidh.

 

Gellie-laaketje haestemh

Gosse daaroen-gïeleste saemien-gïelese jarkoestibie dellie vihkeles ussjedidh guktie saemien baakoe-åtnoe jïh baakoe-veahka, magkerh saemien baakoeh gååvnesieh, jïh guktie dejtie nuhtjedh. Tjoerebe aaj ussjedidh guktie saemien grammatihke jïh guktie raajesh bigkedh. Ij dan hijven sjïdth jis ajve daaroen baakoste saemien baakose jarkoestibie. Dellie saemien gïele ååpsen jïjnjem daaroen-gïeleste tsavtsa, dovne baakoeh mejtie provhkebe jïh guktie mijjieh raajesh bigkebe. Kultuvri gaskem aaj joekehth vuekieh govlesadtedh, guktie dom jïh daam jiehtedh.