Oppgave: Drøfte

Gyhtjelassh tjaalegasse "Mov aahkan gåetie jïjnjh tjïehtjelh"

 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

 Bilde Forsamlingshus avholdsbevegelsen  Daennie sæjrosne laavenjasse novellan bïjre "Mov aahkan gåetie jïjnjh tjïehtjelh".

Laavenjasse

Lohkh novellam "Mov aahkan gåetie jïjnjh tjïehtjelh " jïh vaestedh gyhtjelasside.

 • Mij lea novellan teema?
 • Novellan nomme lea "Mov aahkan gåetie jïjnjh tjïehtjelh". Maam datne vïenhth tjaelije sæjhta dejnie tihtelinie jiehtedh?
 • Guktie vuajnoe novellesne? Manne- jallh dïhte-hammosne? Man åvteste tjaelije daam hammoem veeljeme vïenhth?
 • Buerkesth åejvie-almetjidie.
 • Buerkesth boelhketjem, gusnie gïerege-mierie.
 • Buerkesth boelhketjem gusnie jarkelimmie-mierie.
 • Mejnie byjresinie heannadimmie heannede?
 • Buerkesth aktem boelhketjem gusnie tjoerh novellam toelhkestidh jïh linjaj gaskesne lohkedh.
 • Naan ierielimmie novellesne?
 • Tjaelieh åenehkslaakan dov mïelem novellan bïjre jïh buerkesth dov vuajnoem.