Oppgave: Repetisjon

Laavenjassh: Tjuvrie

Darjoeh laavenjasside tjaalegasse Tjuvrie.

Tjuvrieh saejtiegujmie filmeste Ofelas. Guvvie.  

1. laavenjasse

Man åvteste akte svïenske fæjjoe Nöörjen sïjse bööti?

2. laavenjasse

Man åvteste vïenhth saemie baalkam tjuvride vuesiehti?

3. laavenjasse

Man åvteste saemie tjuvride jeehti dah tjoerin vuertedh gaertienasse vuelkedh goske jemhkelde sjïdti?  

4. laavenjasse

Mij guvhkiehtæjja?

5. laavenjasse

Guktie saemie åajsoeji fæjjoem nulliehtidh? Man åvteste kåahpere-nuvvieh akten buartan tsaapmeme?

Relatert innhold

Aktuelt stoff for