Oppgave: Repetisjon

Tjuvrie

  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Gutt med pil og bue. Foto   Daennie sæjrosne laavenjassh sæjrose "Tjuvrie".

Lohkh tjaalegem "Tjuvrie" jïh vaesstedh gyhtjelasside.

 

1. laavenjasse

Man åvteste akte svïenske fæjjoe Nöörjese bööti?

 

  2. laavenjasse

Man åvteste vïenhth saemie baalkam vuesiehti?

 

  3. laavenjasse

Man åvteste saemie jeehti dah tjoerin vuertedh gaertienasse tjoejkedh goske jemhkelde sjædta? 

 

 4. laavenjasse

 Mij akte guvhkiehtæjja?

 

 5. laavenjasse

Guktie saemie åajsoeji fæjjoem nulliehtidh? Man åvteste kåahpere-nuvvieh akten buartan tseepmin?

Relatert innhold

Aktuelt stoff for