Læringssti

Varighet: 4t
Biejjien nïejte

Learoe-baalka: Vaajesh

Gosse daan baalkan mietie lïereme datne edtjh

  •  maehtedh buerkiestidh mij akte vaajese
  •  maehtedh buerkiestidh mah vaaajesh gååvnesieh
  •  maehtedh bïernen vaajesem damtijidh
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti