Læringssti

Varighet: 4t
Biejjien nïejte

Vaajesh

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme datne edtjh:

  •  maehtedh buerkiestidh mij akte vaajese
  •  maehtedh buerkiestidh mah vaaajesh gååvnesieh
  •  maehtedh bïernen vaajesem damtijidh
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti