Fagstoff

Boelhke jïh scena

Baernie jïh nïejte måaladamme guvvien åvteste tjåadtjoeh. Guvvie.  Heannadimmie dorjehtimmesne lea daamtaj boelhkine jïh scenine juakeme. Maehtebe jiehtedh boelhke lea dorjehtimmien kapihtele. Juekeme dorjehtimmesne maahta årrodh vuesiehtimmien gaavhtan biejjeste jïjjese jallh sijjeste sæjjan.

Scena

Aktene boelhkesne gellie scenah. Scena lea unnemes biehkie dorjehtimmesne. Akte scena lea monologe jallh soptsestalleme seamma sijjesne jïh tïjjesne. Dah scenah målsoeh gosse råålle-gaagkoe scenese båata jallh sceneste vaadtsa.

 

 Baakoe

 

 dorjehtimmie

 skuespill