Læringssti

Varighet: 8t
Jente og gutt bruker laptop

Aamhtese-tjaalegh

Daennie learoe-baalkesne lïerh guktie edtjh:

  • tjåanghkoe-gohtjedimmiem jïh tjåanghkoe-referaatem tjaeledh
  • byjjes prievem tjaeledh
  • lohkije-tjaalegem tjaeledh
  • kååserijem jïh petitem tjaeledh
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti