Oppgave

Faage-tjaalegh: Laavenjassh

1. laavenjasse

Daennie laavenjassesne datne edtjh pryövedh almetjem buerkiestidh.

Lohkh tjaalegem Ole Westfjell: Følte seg trakassert på sameskolen.

  • Gusnie skuvlem veedtsi?
  • Maam Åvla skuvle-tïjjeste måjhta?
  • Guktie vïenhth skuvle Åvlam tsevtsi?
 

2. laavenjasse

Lohkh tjaalegem Ellen Bull Jonassen: Voestes learohkh Saemienskuvlesne Snåasesne 

  • Gusnie skuvlem veedtsi?
  • Maam Ellen skuvle-tïjjeste måjhta?
  • Guktie vïenhth skuvle Ellenem tsevtsi?
 

3. laavenasse

Viertesth Ole Westfjellen jïh Ellen Bull Jonassen skuvle-tïjjem.