Fagstoff

Guktie darjomh draamam ektiedieh

Baernie jïh nïejte måaladamme guvvien åvteste tjåadtjoeh. Guvvie.  

Darjomh draamesne leah daamhtaj boelhkine juakeme. Aktene boelhkesne gellie scenah. Mijjieh maehtebe jiehtedh boelhkh leah draaman kapihtelh.

 

Komposisjovne – guktie darjomh draamam ektiedieh

Jïjnjh draamah novellijste jallh romaanijste dorjesuvvieh. Dellie maanuse-tjaelije tjuara dejtie jeatjahtehtedh ihke dïhte edtja scenide sjïehtedidh. Tjuara teekstem dialoge-hammose tjaeledh jïh maahta naan heannadimmieh hiejhtedh jïh lissiehtidh. Naemhtie tjaelije darjomem draamesne daamhtaj dorjesåvva:

  1. Mij edtja heannadidh? Almetjidie, ov-vaantoem jallh dåeriesmoeride åehpiedehtebe.

  2. Dah dåeriesmoerh stuerebh sjidtieh, jïh gieltiegåbpoe sjædta.

  3. Tsiehkie jarkele, jïh mijjieh dam jeatjhlaakan vuejnebe, orre vuekine.

  4. Gieltege gieltiegåbpoe sjædta, åvtelen sööjmebe jåhta galhkuvasse.

  5. Tsiehkie tjïelke sjædta, jïh mijjieh åadtjobe daejredh jis hijven jallh nåake gåarede. Mijjieh ov-vaantoste loevenibie. Mijjieh maehtebe jeereldihkie tseegkemh damtedh gaajhkine dej ovmessie draama-hammojne mah daan biejjien gååvnesieh.

Ov-vaantoe

Jis ij naan ov-vaantoe dellie ij naan draama. Mij lea draama? Dïhte mij akt man bïjre sïjhtebe soptsestidh, mejnie mijjieh pryjjebe jïh maam tuhtjebe gïeltegs. Mijjieh eadtjalgehtebe gosse almetjh vuejnebe mejtie tuhtjebe damtedh. Gïeltegs sjædta gosse dah råålla-gaagkoeh haestemh dïervesjieh jallh ov-vaantose båetieh jïh mijjieh åadtjobe vuejnedh jis dah maehtieh dåeriesmoerh loevenidh.

Ov-vaantoe gellie tsiehkijste båata, vuesiehtimmien gaavhtan maahtah ålkoldh tsiehkijste goh intrigh, tsælloeh jallh miedtemh dåeriesmoerh sjïdtedh. Råålla-gaagkoe kanne tjuara vierhtiem veeljedh jïh destie ov-vaantoe sjædta. Jallh siebriedahken, almetjen jallh eatnemen vööste gæmhpodh. Gieriesvoete lea gellien aejkien ov-vaantoen sjïeke. 

Baakoeh

 darjome 

 aktivitet

 hiejhtedh

 utelate

 boelhke

 akt

 tsiehkie

 situasjon

 ov-vaantoe

 uenighet, konflikt

 tjoejh

 lydeffekter

 eadtjalgehtedh

 bli engasjert

 miedteme

 lovbrudd