Fagstoff

Naemhtie byjjes prievie maahta vååjnedh

Ung kvinne med laptop. Foto.  

Gellien aejkien tjoerh byjjes prieviem tjaeledh. Daennie sæjrosne vuesiehtimmie-tjaalege mij vuesehte guktie maahtah byjjes prieviem tjaeledh.

 

Kristina Storfjell                                                                                            Ruffien 6. b. 2016

Gærhkoe-gaatene 24

7374 Røros

 

 

Vesta Hygea

Bergsmannsgata 50

7374 Røros

 

 

Tjirkeme skovteristie

 

Vuesehtem annonsese plaeresne Fjell-Ljom ruffien 2. b. gusnie dijjieh lihties tjirkemem skovteristie faalehtidie, jïh sïjhtem maaje vielie daejredh daan faalenassen bïjre. Manne aadtjen orre skovterem åasteme jïh sïjhtem maaje daejredh mennie åesesne sjædta skovterem dijjen luvnie tjirkedh. Maahtam aktem bijjie-guvviem åadtjodh dejstie giehpiedimmijste dijjieh vedtede? Manne aaj sïjhtem daejredh mejtie aaltere jïh nyjsene/ kaarre sijhtieh maam akt jiehtedh tjirkeme-åasese. Vaajtelem dijjieh maehtede mannem dallah vaestiedidh.

 

 

Jïjnjh heelsegh

 

Kristina Storfjell

 

 Baakoe

tjirkeme

 forsikring