Oppgave: Drøfte

Ræhpas argumentasjovne: Faage-dïejvesidie maahtah?

 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

To personer sitter med sine datamaskiner og noterer på et ark. Foto 

Daennie sæjrosne gyhtjelassh abpe kapihtelasse "Argumentasjovne". Jis maahtah gaajhkide gyhtjelasside vaestiedidh dellie datne hijvenlaakan kapihtelinie barkeme!

 

Laavenjasse

Iktedimmie-gyhtjelassh

Daajrah vaestiedasse dejtie gyhtjelasside vuelielisnie? Jis maahtah dellie datne hijvenlaakan barkeme kapihtelinie argumentasjovnen bïjre! 

 1. Mij sæjhta jiehtedh argumenteradidh?
 2. Buerkesth dïejvesidie veanhtoe, argumeente jïh premisse.
 3. Mah golme krïevenassh byörebe bïejedh akten rïektese-argumeentese?
 4. Mijjieh joekehtibie ræhpas jïh tjeakoes argumentasjovnen gaskem. Mij joekehtse dej göökte argumentasjovne-hammoej gaskem?
 5. Retorihkesne jallh soptsestimmie-kåanstesne nuhtjebe dïejvesidie etos, logos jïh patos
  sijjeste ræhpas jïh tjeakoes argumentasjovne.
               a. Mij lea sisvege dejnie golme dïejvesinie?
               b. Mij dïejvesidie lea seamma goh ræhpas argumentasjovne? 
               c.  Mah dïejvesh leah seamma goh tjeakoes argumentasjovne? 
 6. Gosse logiske sjæjsjalimmieh vaeltebe dellie premissh bæjjese bïejebe jïh konklusjovnh darjobe våaroemisnie dejstie. Vedtieh aktem vuesiehtimmiem daejtie:
              a. akte hijven logiske sjæjsjalimmie
              b. akte nåake logiske sjæjsjalimmie