Oppgave: Drøfte

Maereles argumeenth?

 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Word cloud made with WordItOut

Daennie sæjrosne laavenjassh faage-sæjrose "Krïevenassh rïektese-argumentasjovne".

 

Laavenjasse

Vuarjesjh jïh buerkesth mejtie argumeenth leah maereles.

Ussjedh datne leah tjirkijinie veeljesovveme aktene barkoe-sijjesne. Datne aadtjen orre barkoe-voelpem åådtjeme jïh sïjhth dam jaehkiehtidh dïhte byöroe jïjtjemse faage-siebrien sïjse tjaeledh.


Guhte dejstie argumeentijste vuelielisnie datne tuhtjh maereles?

Mah argumeenth ih lih sïjhteme nuhtjedh? Buerkesth man åvteste datne numhtie veeljih.

 1. Dah mah berkieh tjuerieh ektesne tjåadtjodh juktie hijven barkoe-tsiehkieh åadtjodh.
 2. Siebrien åvtehke dan vietseles.
 3. Faage-siebrie maahta datnem viehkiehtidh dastegh datne tjoerh barkoem laehpedh bielelen eensi fåantoeh.
 4. Mahte gaajhkesh barkoe-sijjesne leah lïhtseginie faagesiebresne.
 5. Faage-siebrie lïerehtimmine gïehtele.
 6. Jis ibie faage-siebriem åtneme idtjimh gåessie gænnah limh sïjhteme dejtie reaktide barkoe-jieliedisnie åadtjodh goh mijjieh daan biejjien utnebe.
 7. Datne giesemem åadtjoeh faagesiebrie-maaksoen åvteste jïjtse-bïevnesisnie.
Relatert innhold

Aktuelt stoff for