Oppgave: Drøfte

Ektie-spïele soptsestimmie-vuekiej gaskem

  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Daennie sæjrosne laavenjassh faage-sæjrose "Ektie-spïele soptsestimmie-vuekiej gaskem".

Bilde av to føtter som er lenket til en seng med tekst under. Foto  Laavenjassh

  1. Buerkesth doh ovmessie biehkieh plakaatesne.
  2. Mij lea tjelmie-kreemsije daennie plakaatesne?
  3. Magkerh bïevnesh guvvie vadta?
  4. Magkerh bïevnesh doh jeatjah biehkieh vedtieh?
  5. Akte sjïere mïeleektie-spïele gååvnese guvvien jïh akten dejstie biehkijste plakaatesne gaskem. Buerkesth.
  6. Guktie klaerie-åtnoe plakaatesne viehkehte guvviem buerkiestidh?

 

  Baakoeh

tjelmie-kreemsije
blikkfanget

mïeleektie-spïele

meningssamspill

Relatert innhold

Aktuelt stoff for