Oppgave: Drøfte

Laavenjassh - Ektie-bïejeme tjaalegh

 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Daennie sæjrosne laavenjassh faage-sæjrojde "Ektie-bïejeme tjaalegh".

1. laavenjasse

 1. Mij akte ektie-bïejeme tjaalege?
 2. Neebnh såemies ektie-bïejeme tjaalegh, jïh tjïelkesth mah soptsestimmie-vuekieh mah leah aktanamme daejnie tjaaleginie.
 3. Man åvteste nuhtjebe ektie-bïejeme tjaalegh?
 4. Maam guvvieh maehtieh goh tjaaleldh teekste ij maehtieh - jïh båastolen?
 5. Mah soptsestimmie-vuekieh jeenjemes mijjen domtesh gåaskoeh?

 

2. laavenjasse

Daesnie aktem ektie-bïejeme tjaalegem vuajnah maam dagke damtijh stoerre plakaatijste geajnoej mietie. Teekstesne akte stoerre fotografije, akte tjaaleldh guvvie jïh akte grafihkeles logo. Gïehtjh dejtie golme soptsestimmie-vuekide mejstie daate plakaate lea tjåanghkan bïejesovveme.

 

To personer som ligger ved siden av hverandre der den ene han hånda over den andre. Foto. 

 

 1. Mij aajkoe daejnie plakaatine?
 2. Mij jeahtasåvva viehkine fotografijeste?
 3. Mij jeahtasåvva dan tjaaleldh teeksten tjïrrh?
 4. Mij jeahtasåvva logoen tjïrrh?
 5. Man åvteste vïenhth fotografije dan stoerre sijjiem åådtjeme? Akte vihties biehkie guvvesne aktem metaforiske lissie-ulmiem åådtje dïjren gaavhtan. Datne vueptiestamme mij lea? (Tipse: kråahpe-bielie)
 6. Maahtah naan jeatjah åssjelidie ussjedidh mejtie lij gåaradamme daam guvviem nuhtjedh?
 7. Mah jienebh soptsestimmie-vuekieh lih sïjhteme nuhtjedh lissine? Vedtieh vuesiehtimmieh.

 

3. laavenjasse

 1. Bietskedh guvvieh jïh bijjie-tjaalegh plaerijste jïh våhkoe-plaerijste, jallh jieniedehtieh guvvieh jïh bijjie-tjaalegh nedte-plaerijste. Darjoeh orre bijjie-tjaalegh guvvide mah jarkelieh maam almetjh guvviej bïjre vienhtieh.

 2. Darjoeh aktem åehpiedehtemem klaassese viehkine åehpiedehteme-dïrregistie gusnie dejtie ektie-bïejeme tjaalegidie vuesehth mejtie våaroeminie utnih, jïh doh orre ektie-bïejeme tjaalegidie mejtie dorjeme. Buerkesth guktie doh orre bijjie-tjaalegh viehkiehtieh aktem orre mïelem guvvide vedtedh.

 

4. laavenjasse

Darjoeh aktem digitaale soptsesem såemies guvviejgujmie datne gaske-viermesne gaavnh viehkine videostaeriedimmie-dïrregistie jallh åehpiedehteme-dïrregistie. Digitaale soptsese edtja nomme-sæjroem, tjåadtjoen guvvieh jïh tjoejem (musihke, duekie-tjoeje jallh effekte-tjoeje) utnedh.

 • Ussjedh veelelaakan guktie datne ektie-spïelem dej ovmessie soptsestimmie-vuekiej gaskem soptsesisnie sjugnedh.
 • Åehpiedehtieh soptsesem.
 • Mujhtieh gaaltijidie saarnodh mejtie nuhtjeme.

 

  Baakoeh 

 

ektie-bïejeme tjaalege

 sammensatt tekst

båastolen

 motsatt

aajkoe

 hensikt 

lissie-ulmie

 tilleggsbetydning 

dïjren gaavhtan

 på grunn av budskap 

bijjie-tjaalege

 overskrift

åehpiedehteme

 presentasjon

åehpiedehteme-dïrrege

 presentasjonsverktøy

våarome

 utgangspunkt

videostaeriedimmie-dïrrege

 videoredigeringsverktøy 

duekie-tjoeje

 bakgrunnslyd 

ektie-spïele

 samspill