Fagstoff

Guvvie-biehkie

  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Avstands- og ultranære bilder satt sammen til bildeutsnitt. Illustrasjon.  Guvvie-biehkie lea dïhte bielie guvvieseerije-veartenistie jallh guvveste mij lea våajnoes guvvie-ruvtesne. Maehtebe njieljie såarhts guvvie-biehkiej gaskem joekehtidh: ållesth-guvvie, bielielïhke-guvvie, lïhke-guvvie jïh ultralïhke-guvvie.

Ållesth-guvvie

Ållesth-guvvie lea akte guvvie dubpielistie mij bijjie-guvviem vadta almetjijstie jïh byjreskijstie.

Bielielïhke-guvvie

Bielielïhke-guvvesne guvviedæjja tjelmide beaja akten almetjasse, daevierasse jnv. Almetje lea våajnoes åejjeste jïh medtie boelvi gåajkoe.

Lïhke-guvvie

Lïhke-guvvesne abpe guvvie lea almetjen åejjeste jïh kråahpeste ovrehte åelkiej gåajkoe.

Ultralïhke-guvvie

Ultralïhke-guvvesne aktem enn unnebe bieliem vuejnebe aktede kråahpeste jallh daevieristie goh aktene lïhke-guvvesne, vuesiehtimmien gaavhtan ajve almetjen tjelmieh.

  Baakoeh


 guvvie-biehkie

bildeutsnitt 

 ållesth-guvvie

totalbilde

 bielielïhke-guvvesne

halvnærbilde 

 lïhke-guvvie

nærbilde

 ultralïhke-guvvie

ultranærbilde

 guvvie-seerije

tegneserie