Fagstoff

Guvvie-biehkie

Avstands- og ultranære bilder satt sammen til bildeutsnitt. Illustrasjon. 

Guvvie-biehkie lea dïhte bielie guvvieseerije-veartenistie jallh guvveste mij lea våajnoes guvvie-ruvtesne. Maehtebe njieljie såarhts guvvie-biehkiej gaskem joekehtidh: ållesth-guvvie, bielielïhke-guvvie, lïhke-guvvie jïh ultralïhke-guvvie.

Ållesth-guvvie

Ållesth-guvvie lea akte guvvie dubpielistie mij bijjie-guvviem vadta almetjijstie jïh byjreskijstie.

Bielielïhke-guvvie

Bielielïhke-guvvesne guvviedæjja tjelmide beaja akten almetjasse, daevierasse jnv. Almetje lea våajnoes åejjeste jïh medtie boelvi gåajkoe.

Lïhke-guvvie

Lïhke-guvvesne abpe guvvie lea almetjen åejjeste jïh kråahpeste ovrehte åelkiej gåajkoe.

Ultralïhke-guvvie

Ultralïhke-guvvesne aktem enn unnebe bieliem vuejnebe aktede kråahpeste jallh daevieristie goh aktene lïhke-guvvesne, vuesiehtimmien gaavhtan ajve almetjen tjelmieh.

Baakoeh
 

guvvie-biehkie

 bildeutsnitt

ållesth-guvvie

 totalbilde

bielielïhke-guvvesne

 halvnærbilde

lïhke-guvvie

 nærbilde

ultralïhke-guvvie

 ultranærbilde

guvvie-seerije

 tegneserie