Fagstoff

Boblah jïh effekte-tjoejh

Bobla-hammoe lissie-bïevnesh vadta gosse guvvie-raajroem lohkh.  Tjoeje-bielie seerijinie sïejhmemes goh boblah båata. Bobla-hammoe vuesehte mejtie tjoeje tjarke jallh viesjehts, faahketji jallh guhkiem ryöhkoe. Dïhte aaj vuesehte gubpede tjoeje jallh gïele båata, jïh magkeres såarhts tjoeje lea.

Effekte-tjoeje

Effekte-tjoeje lea tjoeje mij lissine båata dïsse mïsse jeahtasåvva. Effekte-tjoejh pråvhka maaje guvvien sïjse guvviedidh goh jïjtsh grafihkeles biehkieh mah akte bielie guvveste sjidtieh.

Effektlyd av uvær. Illustrasjon.