Oppgave: Interaktivt oppgavesett

Progressijve: Laavenjasse

Daennie laavenjassesne göökte raajesh gusnie voestes raajesen verbe lea indikatijve presensisnie jallh indikatijve preteritumesne. Datne edtjh mubpien raajesem jeatjadehtedh jïh dam verbem progressijve presensasse jallh progressijve preteritumese tjaeledh.