Fagstoff

Infinihte verbh

Infinitte verbh. Guvvie. 

Infinihte verbh leah verbh mah eah leah sojjehtamme. Daennie sæjrosne datne lïerh infinihte verbi bïjre, mah leah verbi infinihte hammoeh, jïh guktie dejtie nuhtjedh raajesinie. Lissine maahtah laavenjassh darjodh.


Verbh mah eah leah finihte verbh, leah infinihte.

Verbi infinihte hammoeh leah verbe-hammoeh gusnie verbh eah leah sojjehtamme. Daah hammoeh gååvnesieh:

  • Infinitijve: båetedh
  • Progressijve (gerundiume): båetieminie
  • Perfektum partisihpe: båateme
  • Nyöjhkeme-hammoe: båetieh
  • Verbe-genitijve (vuekie-hammoe): vaedtsien


Vïhtesjh! Eah gaajhkh verbh verbe-genitijvine (vuekie-hammojne) sjïehth.

Vuesiehtimmie-raajesh:


              Sïjhth båetedh?

 

              Læjsa båetieminie.

 

              Laara joe båateme.

 

              Ij Saara båetieh.

 

              Aanta båata vaedtsien.