Litterær tekst

Mijjen jielemh

Laategh lopmesne. Guvvie. 

Paulus Utsi lea daam diktem tjaaleme jïh Lena Kappfjell lea diktem åarjelsaemien gïelese jarkoestamme.

 

Mijjen jielemh

 

Mijjen jielemh

Leah  goh laategh

Veelkes guevtielisnie

Mah gåaltosne dåalmeduvvieh joe

Gååkseden