Litterær tekst

Mijjen jielemh

Paulus Utsi lea daam diktem tjaaleme jïh Lena Kappfjell lea diktem åarjel-saemien gïelese jarkoestamme.

Laategh lopmesne. Guvvie. 

Mijjen jielemh

Mijjen jielemh
Leah  goh laategh
Veelkes guevtielisnie
Mah gåaltosne dåalmeduvvieh joe
Gååkseden