Læringssti

Varighet: 8t

Learoe-baalka: Guktie substantijvh jïh adjektijvh seerkedh

Daennie learoe-baalkesne edtjh lïeredh

  • guktie substantijvh seerkedh substantijvijste, adjektijvijste, taale-baakojste jïh verbijste
     
  • guktie adjektijvh seerkedh substantijvijste, adjektijvijste, taale-baakojste jïh verbijste
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti