Fagstoff

Guktie verbh verbijste seerkedh

Daennie sæjrosne maahtah lïeredh guktie edtjh verbh verbijste seerkedh gosse aalka maam akt darjodh. Gosse lïereme dagkerh verbh seerkedh maahtah laavenjassh darjodh.


Gosse verbem seerkebe dellie seerkeme-gietjiem akten verbese lissehtibie. Naemhtie orre verbem åadtjobe.


Daagkerh verbh, guktie:

  • aalka maam akt darjodh

 

Aelkedh maam akt darjodh

Seerkeme-gietjieh 
Seerkeme-verbh 
Maadth-baakoeh 
Buerkiestimmieh 

 -gåetedh

 tjöönghkegåetedh

 tjöönghkedh

aelkedh tjöönghkedh 

 -jahtjedh/ -ahtjedh

 guarkajahtjedh

 guarkedh 

aelkedh guarkedh

 -jidh

 vaadtsajidh

 vaedtsedh 

aelkedh vaedtsedh

 -dh/ -didh

 tjihkedidh

 tjahkasjidh

aelkedh tjahkasjidh

 -stidh

 roehtestidh

 roehtedh

aelkedh roehtedh

 

Laavenjassh