Oppgave: Interaktivt oppgavesett

Guktie adjektijvh substantijvijste jïh taale-baakojste seerkedh

Daennie sæjrosne maahtah lïeredh guktie edtjh adjektijvh substantivjiste jïh taale-baakojste seerkedh. Vuartesjh goeride jïh darjoeh laavenjassh.Adjektijvh mah substantijvijste seerkeme

Seerkeme-gietjieh 
Seerkeme-adjektijvh 
Maadth-baakoeh 
Buerkiestimmieh 

Attr. -hts, -apts

Pred. -hth, -htadtje, -apth

  maanehts

  maana

almetjem buerkeste guhte ij maanam utnieh

Attr. -jes, -js

Pred. -ije

  moerijes, moerijs

  moere

sijjiem/ dajvem buerkeste gusnie jïjnjh moerh  

 -buerie, -burrie 

 maanaburrie

 maana  

almetjem tjïelkeste man leah gellie maanah

 -hke

 saelhtehks,

 saelhtehke

 saelhtie  

maam akt tjïelkeste man lea jïjnje saelhtie

 -sadtje

  plïeresadtje

  plïere

akte mij lea seammaplïeres mubpine 

 -rge

  tjalmerge

  tjelmie

almetjem jallh juvrem tjïelkeste

mij joekoen hijven-laakan vuajna 

 -tje

  daan beajjetje

 biejjie 

maam akt tjïelkeste mij daehtie biejjeste

 -s

  bïegkes

 bïegke  

gosse tjarke bïegkeminie

 -ske

  gïerkeske

 gierkie

sijjiem/ dajvem buerkeste gusnie jïjnjh gierkieh 

 -htje

  såålnehtje

 suelnie

gosse giesege såålne

 

 

Adjektijvh mah taalebaakojste seerkeme

 

Seerkeme-gietjie 
Seerkeme-adjektijve 
Maadth-baakoe 
Buerkiestimmie  

 -de

 njealjede

 njieljie

dah öörneme-taalh mah taale-baakojste seerkeme

 

Laavenjassh