Fagstoff

Persovne- jïh byjrese-buerkiestimmieh

En flyttsame sitter ved bålet. Foto 

Gie jallh gïeh leah meatan soptsesisnie? Tjaelije kaanne sæjhta ovmessie jïjtsevoeth vuesiehtidh jïh dellie maahta gellie almetji bïjre soptsestidh. Tjaalege daaletjen jallh dovletjen? Daah gyhtjelassh maehtebe vaestiedidh gosse persovne- jïh byjrese-buerkiestimmide vuartasjibie.

 

Persovne-buerkiestimmie

Epihken tjaaleginie, dah litterææren almetjh vihkeles. Man gellie almetjh aktene soptsesisnie leah joekehts. Daamhtaj ij man gallesh åenehks tjaaleginie, goh novellh jïh heamturh. Guhkebe tjaaleginie, goh romaane desnie jienebh almetjh. Mijjieh dejgujmie buerebe åahpenibie dej jiehtegi, dahkoej jïh åssjaldahki tjïrrh.

Byjrese-buerkiestimmie

Tïjje, sijjie jïh byjrese

Tjoerebe aaj ussjedidh gåessie jïh gusnie dah almetjh soptsesisnie jielieh, mennie byjresisnie.

Dellie tjaelije buerkeste mejnie byjresisnie heannadimmie heannede:

  • Gåessie? Daaletje jallh dovletje?
  • Mah siebriedahke-tsiehkieh jïh barkoe-jielemh
  • Eatneme-geografijen byjrese - Interiööre