Oppgave: Drøfte

Soptsese

  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Rødrev som ligger på snøen og sover. Foto.  Daennie sæjrosne laavenjassh faage-sæjrose "Soptsese". Vaestedh gyhtjelasside.

 

1. laavenjasse

Guktie daajrah akte tjaalege lea soptsese? Guktie datne maahtah soptsesem juekedh vuesiehtimmien gaavhtan dikteste jallh draameste?

 

2. laavenjasse

Guktie tjaelije maahta maam akt gieltegs soptsesisnie skaepiedidh? Tjaelieh unnemes göökte vuesiehtimmieh.

 

3. laavenjasse

Ussjedh datne edtjh tjaalegem "Riepie " referaatese jarkelidh. Mah jarkelimmieh tjoerh dellie darjodh? Buerkesth.

 

Baakoe

 jarkelidh

 forandre

Relatert innhold

Aktuelt stoff for