Fagstoff

Operasjonell sikkerhet i perforeringsjobber

Publisert: 09.11.2016, Oppdatert: 19.07.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Person med kommunikasjonsutstyr. Foto.  

Forberedelser og klargjøring for perforeringsjobber krever god oversikt, og man skal følge prosedyrene og reglene som er utarbeidet. Eksplosiver må håndteres av fagpersonell med riktig opplæring som har ansvar for at ikke uvedkommende kommer i kontakt med eksplosivene.

Fokuspunkter for perforeringsjobber

Perforeringsjobber er spesialjobber som utføres av serviceselskaper i samarbeid med rigg crew-et. Alt slikt arbeid krever utarbeidelse av arbeidstillatelse (AT), SJA og kick off-møte. Det finnes spesialprosedyrer for lagring, sammenskruing, kjøring og trekking av kanonen.

Lagring offshore

 • Ladede kanoner skal kun lagres innenfor et angitt område. Lagringsområdet må ligge minst 15 meter eller mer fra enhver varmekilde eller åpen flamme, som for eksempel sveiseaktiviteter.

Varselskilt

 • Skilt som viser «FARE SPRENGSTOFF» eller «FORSIKTIG SPRENGSTOFF» må vises på det angitte stedet.

Personell

 • Kun autorisert personell kan være til stede i lasteområdet under lasteoperasjoner.
 • Kun ansatte i serviceselskapet har tillatelse til å håndtere forladede kanoner.

Misfires

 • Udetonerte komponenter må straks fjernes og lagres forsvarlig i en godkjent transportbeholder.

Sammenskruing og klargjøring

 • Når perforeringskanonene skal kjøres på borestreng (TCP), blir de skrudd sammen i boretårnet. Det er da et krav at det skal benyttes automatiserte rørhåndteringssystemer for løft, håndtering og sammenskruing av kanonene. Dette er i henhold til Ptils krav fastsatt i innretningsforskriftene.
 • Fjernoperasjoner skal utføres i trygg avstand fra det område der eksplosivene befinner seg. Det skal defineres et trygt område (grønn sone) på installasjonen.
 • Manuell håndtering er avvik fra retningslinjene. Det må da dokumenteres hvorfor en slik løsning velges, og løsningen skal risikovurderes. Slike avvik skal meldes til Ptil.

Kjøring inn i brønnen

 • Koordinering av alle aktiviteter i forbindelse med en perforeringsjobb skal være under ledelse av en person, som ofte er boreleder. Han bør holde et sikkerhetsmøte før jobben med alle involverte parter. Sikkerhetsmøtet bør gjentas for det nye skiftet når de trer på, hver tolvte time.
 • Værmelding skal sjekkes slik at man er sikker på at jobben kan gjøres uten stopp på grunn av vind eller tordenvær.
 • Kjøring og trekking av kanoner er den mest kritiske fasen, og alt personell som ikke er involvert i operasjonen, må holde seg på trygg avstand fra kanonene.

Avfyring i brønnen

Avfyring av kanonene merkes på overflaten fordi:

 • Alt utstyr i brønnen rystes av de kraftige eksplosjonene.
 • Væskenivået i brønnen reduseres noe fordi brønnvæske fyller perforeringskanonene som var fylt av luft ved atmosfærisk trykk ved sammenskruing.

Trekke ut av brønnen

Avfyringsmekanismene er svært robuste, men prosedyrene må likevel ta høyde for at ikke alle ladningene har gått av.

 • En representant for serviceselskapet, som er opplært i håndtering av eksplosiver, må være på stedet mens kanonene trekkes ut av brønnen.
 • Avfyringshodet skrus av først og inspiseres visuelt.
 • Når kanonene passerer rotasjonsbordet, må de inspiseres visuelt. Man må se om rørene er perforert over alle seksjonene, for å bekrefte at skuddene er gått av.
 • Hvis det er tegn på indre trykk i kanonene, må alt ikke-essensielt personell gå til en sikker sone. Trykket må bløs av i samsvar med serviceselskapets skriftlige prosedyrer.
 • Kanonene må inkludere en trykkavblødnings-sub slik at innestengt trykk kan bløs av.

Demontering

 • Ved uttrekking av kanoner fra brønnen skal kanonene alltid behandles som levende. Bruk av radioer eller mobiltelefoner skal reetableres bare når kanonene er bekreftet å ha gått av normalt.
 • Ved brekking av kanonene må en kontrollere nøye at alle skuddene er gått av. Dette kan lett ses av hullene i hollow carrier.
 • Alle ubrente skudd, deler av eksplosiver og fenghetter vil bli fjernet fra boredekket på forsvarlig måte etter hver perforeringsobb av serviceselskapets personell.
 • Avfyringshodet må fjernes før kanonene bli trukket tilbake over boredekk.

Radiotaushet

Dersom perforeringskanonene skal kobles til elektrisk avfyringssystem, kan radiotaushet være påkrevd for å hindre at radiosignaler skal utløse avfyringsmekanismen. Av samme grunn skal det ikke arbeides med perforeringskanoner ved elektriske/statiske stormer eller tordenvær.

 • Radiostillhet må iverksettes før man kobler avfyringshodet til kanonene, til utstyret er 100 meter under plattformen, og ved trekking av kanonene fra de er 100 meter under plattformen til avfyringshodet er frakoblet.
 • Kontrollrommet varsles før radiotaushet innføres.
 • Radiotaushet skal informeres over høyttaleranlegget og til følgende parter:
  • nærliggende olje- og gassinstallasjoner
  • helikopter
  • produksjonsoperatører og andre med radio om bord

Rapportering

All informasjon om perforeringsoperasjonen skal inn i brønnarkivet og vil bli lagret i hele brønnens levetid.

Viktig informasjon er informasjon om størrelsen på kanonene, størrelsen og tettheten på skuddene, og lengden på det intervallet som er perforert. Vekt på ladningene har betydning for hvor langt inn i formasjonen perforeringstunellene vil gå.

Det er viktig å ha dokumentert hvilket intervall i reservoaret som er perforert. Alt dette vil gå inn i brønnarkivet.