Oppgave: Drøfte

Tjaeleme-laavenjasse: Sjugniedimmie-soptsesh

  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Laavenjasse

Daelie datne sjugniedimmie-soptsesh lohkeme. Daah soptsesh soptsestieh guktie saemieh vienhtieh eatneme jïh juvrh sjugniedamme.

 

Veeljh juvrem jïh tjaelieh sjugniedimmie-soptsesem.