Fagstoff

Seerkeme-baakoeh

Saemien-gïelesne mijjieh gellie nuepieh utnebe baakoeh seerkedh, orre baakoeh darjodh goh seerkeme-baakoeh. Seerkeme-baakoej leah joekehth seerkeme-gietjieh mah vielie bïevnesh maadth-baakojde lissiehtieh juktie orre baakoeh sjidtieh.