Oppgave

Ungdom, mediemangfold og mediepolitikk

Publisert: 12.10.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Bilde. Gutter sitter rundt et bord. ER blide.

Oppgave 1

Dere unge har et annerledes mediebruk enn andre grupper i samfunnet. Noen er bekymret for at denne mediebruken kan føre til at dere i liten grad holder dere orientert om verden rundt dere, og at dere ikke deltar i samfunnsdebatten. Og det er her mediepolitikken kommer inn.

 

Prøv å finne svar på problemstillingene nedenfor sammen med medelever. Det kan dere gjøre på mange ulike måter. Dere kan stille spørsmål på gata, intervjue medelever, lage en spørreundersøkelse osv.

 

Problemstillinger:

 • Er dere unge orientert om samfunnet og verden rundt dere, og deltar dere i samfunnsdebatten?
 • Hvilke medier bruker dere til det?
 • Hvilke tiltak kan myndighetene gjøre for at dere skal holde dere orientert om samfunnet og verden rundt dere?

Presenter resultatet for resten av klassen og medelever på skolen. Diskuter så i klassen hvilke tiltak myndighetene kan gjøre for at dere skal holde dere orientert om samfunnet og verden rundt dere.

 

Oppgave 2

 • Hvorfor bør unge lese lokalavisen?
 • Hvilke tiltak bør lokalavisen gjøre for å få unge lesere?
 1. Diskuter disse spørsmålene med en medelev. Gå så sammen med resten av klassen og diskuter dere fram til tre begrunnelser og tre tiltak i prioritert rekkefølge.
 2. Ta deretter kontakt med lokalavisen og hør hvilke tiltak de gjør for å få unge lesere.
 3. Presenter så for redaksjonen i lokalavisen det dere kom fram til i diskusjonen i klassen.
 

Oppgave 3

Hensikten med den direkte pressestøtten er å sikre et mangfold av aviser. Derfor gir en blant annet produksjonsstøtte til aviser som har et alternativt politisk syn eller verdisyn, til aviser som er utsatt for sterk konkurranse («nummer-2-aviser» lokalt), eller til aviser som har en viktig rolle lokalt.

 

 1. Hvilke av disse seks avisene vil du gi pressestøtte ut fra målene med den norske mediepolitikken?
  • Bergens Tidende
  • Bergensavisen
  • Verdens Gang
  • Laagendalsposten
  • Klassekampen
  • Sør-Varanger Avis
 2. Begrunn hvorfor du vil gi støtte til disse avisene. Diskuter så med en medelev.
 3. Presenter det dere kom fram til, for resten av klassen.
 

Oppgave 4

I forbindelse med kommunevalget i 2015 så under 6 % av befolkningen i aldersgruppen 18–39 år den siste TV-debatten. Store publikumsgrupper, som dere unge, er ikke lenger tilkoblet de tradisjonelle måtene samfunnet har pleid å håndtere politiske prosesser på.

 

NRK har nå satt ned en arbeidsgruppe som skal prøve å nå unge velgere. De ønsker svar på hvordan en kan sikre at mer enn 6 % av befolkningen orienterer seg i forkant av stortings- og kommunevalg. Da tenker de spesielt på hvordan de kan nå unge mennesker.

 

 1. Gå sammen i grupper på tre elever og diskuter dere fram til forslag til denne arbeidsgruppen. Sett så forslagene i prioritert rekkefølge.
 2. Presenter det dere har kommet fram til, for resten av klassen.
 3. Send gjerne det klassen har kommet fram til, til NRK.