Læringssti

Varighet: 3t
Brorke

Sjugniedimmie-soptsesh

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme datne edtjh maehtedh:

  •    buerkiestidh mij sjugniedimmie-soptsesh
  •    naan sjugniedimmieh-soptsesh vaajestidh
  •    sjugniedimmie-soptsesi bïjre soptsestidh saemien vuekien mietie
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti