Læringssti

Varighet: 3t
Brunbjørn

Bïerne

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme datne edtjh:

  • maehtedh buerkiestidh bïernen sijjie saemiej jieliemisnie jïh jaahkoen mietie
  • maehtedh buerkiestidh mah bïerne-soptsesh gååvnesieh
  • maehtedh bïernen bïjre soptsestidh saemien soptsestimmie-vuekien mietie
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti