Læringssti

Varighet: ?

Learoe-baalka: Saajve saemien soptsestimmie-vuekesne


Gosse daan baalkan mietie lïereme datne edtjh
    •     daejredh mij saajve jïh guktie dåemede
    •     maehtedh buerkiestidh guktie akte saajve-soptsese/vaajese
    •     maehtedh saajven bïjre soptsestidh

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti