Læringssti

Varighet: 3t

Learoe-baalka: Rovhtege saemien soptsestimmie-vuekesne

Gosse daan baalkan mietie lïereme datne edtjh

  •  daejredh mij rovhtege jïh guktie dåemede
  •  maehtedh buerkiestidh guktie akte rovhtege-soptsese/vaajese
  •  maehtedh rovhtegen bïjre soptsestidh
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti