Læringssti

Varighet: 3t
Sjiele-gierkieh Rovhtjetjisnie

Rovhtege

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme datne edtjh:

  •  daejredh mij rovhtege jïh guktie dåemede
  •  maehtedh buerkiestidh guktie akte rovhtege-soptsese/vaajese
  •  maehtedh rovhtegen bïjre soptsestidh
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti