Læringssti

Varighet: ?

Learoe-baalka: Staaloeh saemien soptsestimmie-vuekesne

Gosse daan baalkan mietie lïereme datne edtjh

  • daejredh mij staaloe jïh guktie dåemede
  • maehtedh buerkiestidh guktie akte staaloe-soptsese/vaajese
  • maehtedh staaloej bïjre soptsestidh
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti