Litterær tekst

Aellieh maaneme

Bovtsh giedtesne jårreminie. Guvvie.  

Martha Jåma dam diktem tjaaleme.  Martha Jåma Sveerjesne reakasovvi jaepien 1926 jïh sealadi jaepien 2016. Dïhte lohkehtæjjine barki dovne Sveerjesne jïh Nöörjesne. Dikte "Aellieh maaneme" lea gærjesne Åarjel-saemien 6. Govhtede gærja.

 

Aellieh maaneme

Aellieh maaneme
man guhkiem gaatoeh.
Dov bovtsh gaarvanedtieh.
Gie vuajna
mejtie dov aaltoe guadteme?
Ih vielie mijjen mïevhkes
gïelem soptsesth.
Mijjen vuekieh
dutnjien ammes sjidtieh.
Mohte annje lea dålle
gåetien aernesne
buelieminie.
Annje gujht bovtse
jaevriebealan geadtan
tjåanghkene.
Annje gujht maaneme
baalhkam gaavnh.