Oppgave: Drøfte

Eufemisme jïh dysfemisme

Aarpijen baarhkohkh jïh voedtegh. Guvvie.
Laavenjassh faage-sæjrose "Eufemisme jïh dysfemisme".

1. laavenjasse

Bïhkedh jiehtiegidie.

Jiehtegh vuelielisnie maehtieh aaj eufemisminie årrodh. Bïhkedh maam dah jiehtieh.

  1. guhkiem jealeme
  2. geerve-filme
  3. lohkeme-hierkie
  4. kaarre
  5. leajojne
  6. jåama

 

2. laavenjasse

Digkiedimmie-laavenjasse.

 

Daaroen-gïelesne jïh eenngels-gïelesne eufemisme lea joekoen sïejhme gïeleviehkie-dïrrege. Guktie dellie åarjel-saemien gïelesne? Mijjieh eufemismem gïeleviehkie-dïrreginie nuhtjebe gosse tjaelebe jallh soptsestibie? Bïhkedh guktie jïh gåessie, jïh jis jïjnjem jallh vaeniem nuhtjebe. Man åvteste hijven eufemismem nuhtjedh?

 

3. laavenjasse

Viertesth jiehtiegidie vuelielisnie. Akte jiehtege lea ektiejiehtege jïh dïhte mubpie lea dysfemisme. Buerkesth maam dysfemisme mijjese jeahta.

 

  1. gåetie/ movreh-gåetie
  2. goerkesadteme/ gïemhpesvoete
  3. reerenasse/ faamohke

 

Baakoeh

 reerenasse

 regjering

 goerkesadteme

 toleranse