Litterær tekst

Sirrieh

Bilde av blåbær. Foto  

Ella Holm Bull lea diktem "Sirrieh" tjaaleme. Dikte lea gærjesne "Ov-messie darjomes" mij jaepien 2000 trygkesovvi.

 

Sirrieh

Sirrieh, sirrieh, sirrieh plaave sirrieh.
Sirrieh, sirrieh, sirrieh sieties sirrieh.
Sirrieh, sirrieh, sirrieh njaelkies sirrieh.
Sirrieh tjöönghkem.
Sirrieh byöpmedem.
Sirrijste njaelmie plååvede.
Sirrijste soermh aaj plååvedieh.
Sirrieh dan slaemkiestieh.
Sirrieh dellie easka slaemkiestæjjah.
Slaemkiestieh maam leam dorjeme.