Fagstoff

Hva er et trusselbilde?

Publisert: 28.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Politi ute å patruljerer. Foto.   I dagens samfunn er det mange nye farer som truer oss. Her skal du lære om begrepet «trusselbilde» og hva det er som truer oss.

Hva er et trusselbilde?

Første del av begrepet, «trussel», kommer av verbet «å true». Når noe eller noen truer oss, tenker vi på fiendtlige og aggressive handlinger som kan ramme oss selv, våre nærmeste, samfunnet vårt eller verdiene våre. Siste del av begrepet er «bilde», som viser til noe som kan skje, noe vi kan se for oss.

Begrepet «trusselbilde» uttrykker både en vurdering og en beskrivelse av de fiendtlige og aggressive hendelsene som kan komme til å ramme oss.

Når vi vurderer disse farene, ser vi igjen sannsynlighet i sammenheng med konsekvenser. Slik kan du kanskje kjenne igjen sikkerhetsvurderinger på samfunnsnivå ut fra det du har lært om risikovurderinger.

Vi bruker ofte begrepet «trusselbilde» når vi vurderer tiltak mot svinn, ran og tyveri i en virksomhet. I denne delen skal vi konsentrere oss like mye om trusler på samfunnsnivå.

Politiets sikkerhetstjeneste. Foto.  

Hvordan trues vi?

Tidligere var trusselvurderingen på nasjonalt nivå preget av militære vurderinger. Den kalde krigen mellom NATO-landene og Warszawapakt-landene krevde militær grensekontroll og beredskap mot invasjon.

I dag vurderes faren for militære angrep som langt mindre, og internasjonal terror som en mye større trussel.

Organisert internasjonal kriminalitet utgjør også en trussel. Et eksempel er rans- og tyveribander som har spesialisert seg på enkelte bransjer og typer butikker. Når en lærling i salgsfaget skal vurdere sikkerhetstiltak mot ran og tyveri, vil myndighetenes vurdering av trusselbildet når det gjelder slik kriminalitet, være en del av grunnlaget.

Et annet eksempel er at lærlingene i IKT-servicefaget ofte har en helt sentral rolle i å lære de ansatte gode rutiner for dokumentsikring og bruk av passord. Dårlige rutiner kan åpne for industrispionasje fra fremmede makter eller konkurrenter i andre land. I den siste trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ble det advart spesielt mot industrispionasje i olje- og energisektoren.