Fagstoff

Gïeleviehkie-dïrregh

Nïejte åadtjesteminie. Guvvie.

Soehpenje hijven viehkie-dïrrege giedtesne. Jïh fïerhten aejkien gosse datne edtjh maam akt jiehtedh, soptsestidh jallh tjaeledh, dellie tjoerh veeljedh guktie edtjh dam darjodh. Dellie maahtah gïelem viehkie-dïrreginie nuhtjedh.  Daennie teemesne åadtjoeh dah sïejhmemes gïeleviehkie-dïrregidie åahpenidh jïh lïeredh guktie dejtie nuhtjedh. Datne maahtah dovne faage-tjaalegh lohkedh jïh laavenjassh darjodh.