Fagstoff

Forskrifter til petroleumsvirksomheten

Publisert: 04.07.2016, Oppdatert: 20.07.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Sentralt i emnet:

 • Rammeforskriften
 • Kontinuerlig forbedring
 • Ansvar
 • Risikoreduksjon

Lovanvendelse. Illustrasjon.   

Operatørselskapene er tildelt ansvaret for driften på norsk sokkel. Gjennom forskriftene får operatørselskapene kjennskap til hvilke plikter og krav som skal innfris.

Forskrifter

Lovene er overordnet og avgrensende, og forskriftene er presiseringene til loven. I forskriftene finner vi detaljene som beskriver hvordan vi skal følge loven.  

Petroleumsforskriftene er felles for Petroleumstilsynet, Helsetilsynet og Miljødirektoratet og beskriver kravene til drift og tilsyn med petroleumsvirksomheten offshore og på tilknyttede landanlegg.

Forskriftene er utviklet over lang tid og skal alltid vurderes samlet. Forskriftene er bygd opp rundt sentrale prinsipp som

 • Ansvaret for aktiviteten
 • Risikoreduksjon
 
 • Funksjonskrav
 • Kontinuerlig forbedring
 • Partssamarbeid

Partssamarbeid

Verneombud og fagforeningstillitsvalgte samarbeider med arbeidsgiver om HMS på arbeidsplassen gjennom ordningene med verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Dette kalles partssamarbeid.

Partssamarbeidet på arbeidsplassen er forankret i trepartssamarbeidet mellom fagorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og myndigheter på nasjonalt nivå.

Kontinuerlig forbedring

Null ulykker er det overordnede målet for HMS-arbeidet på norsk sokkel. Mange selskaper har nedfelt dette målet i egen HMS-målsetting. Til tross for at man ikke oppnår dette målet 100 prosent, gir en slik målsetting motivasjon for å jobbe med HMS hver dag hele året og å utvikle HMS-standarden utover det som finnes i dag. Dette innebærer å ta i bruk ny teknologi, nye arbeidsprosedyrer og å finne løsninger som øker HMS-kvaliteten.

Fire sentrale forskrifter

Ptil har fire sentrale forskrifter for petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen.

Forskriftene tar utgangspunkt i de ulike fasene knyttet til petroleumsaktiviteten på norsk sokkel.

Rammen for all aktivitet og ansvarsfordeling

Rammeforskriften gir overordnede føringer for petroleumsvirksomheten: ansvar, arbeidstakermedvirkning, arbeidstid og definerer sammenhengen med lovverk og de andre forskriftene.   

Sentralt i rammeforskriften

 • Tilrettelegging av arbeidstakermedvirkning
 • Beredskap
 • Verneombud – rett til å stoppe arbeid
 • Alminnelig arbeidstid

Ansvar for aktiviteten

Aktivitetsforskriften beskriver krav til arbeidsmiljø og arbeidsplass, trygg transport og riktig opplæring, og krav til helse, miljø og sikkerhet for personell og omgivelsene under ulike aktiviteter.

OperatørenOperatør er et fellesord som beskriver selskapet som er tildelt ansvaret for feltet eller blokken. I Norge er det alltid et oljeselskap (Statoil, ConocoPhillips, Talisman osv.) som er operatørselskapet. for feltet har det overordnede ansvaret for all aktivitet i en lisens i hele lisensperioden. Det betyr at operatøren skal sikre at alle krav i HMS-lovgivningen følges av dem som deltar i aktiviteter i lisensen. Alle arbeidstakere som arbeider offshore og på land for lisensen, skal medvirke til etterlevelse av HMS-reglene. Det innebærer at ALLE har ansvar for god HMS-standard.

Sentralt i aktivitetsforskiften

 • Koordinerende arbeidsmiljøutvalg for feltet
 • Bedrifthelsetjeneste
 • Registrering av arbeidstid
 • Opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø
 • Overvåking av ytre miljø

Risikoreduksjon

Overordnet styring av aktiviteten på sokkelen reguleres i styringsforskriften. Styringsforskriften regulerer hvilke tiltak som skal iverksettes for å redusere risikonivået i aktivitetene offshore. Risikoreduksjon betyr at det på forhånd skal vurderes om det er risikoelementer knyttet til en aktivitet/jobb. Risikoelementer skal i størst mulig grad fjernes eller reduseres. Ingen aktivitet/jobb skal iverksettes dersom den samlede risikoen vurderes for høy.

En god risikoforståelse baserer seg på god innsikt i den aktiviteten/jobben som skal utføres. Før en aktivitet/jobb starter, skal det alltid lages en prosedyre, og alle risikoelementer skal vurderes. Rutineaktiviteter får generelle beskrivelser, spesialjobber får spesifikke beskrivelser. Alvorlighetsgraden av risikoelementene skal vurderes, og risikoreduserende tiltak skal iverksettes før aktiviteten starter.

Kravene til uavhengige barrierer i forbindelse med brønnaktiviteter er et eksempel på risikoreduserende tiltak.

Sentralt i styringsforskriften

 • Risikoreduksjon
 • Storulykker
 • Bemanning og kompetanse
 • Kontinuerlig forbedring

Funksjonskrav

Bygging av innretninger reguleres i innretningsforskriften.

Bestemmelsene i forskriftene beskriver hvilke funksjoner og sikkerhetsnivå et produkt, en prosess eller en tjeneste skal ha. De beskriver altså ikke nøyaktig hvordan et produkt skal utformes, eller en prosess eller en tjeneste skal gjennomføres. Dette åpner for flere typer løsninger og stimulerer til utvikling av nye teknologiske og organisatoriske løsninger.

Det er operatøren eller den operatøren har delegert ansvaret til, som må dokumentere at utstyr fungerer, og at arbeidet blir utført i tråd med forskriftene. For å effektivisere dokumentasjonsarbeidet er det utarbeidet mange industristandarder og anbefalte løsninger for standard jobber og utstyr.

Sentralt i innretningsforskriften

 • Ventilasjon og inneklima
 • Utforming av arbeids- og oppholdsområder
 • Fysiske barrierer
 • Beredskap

 

Oppgaver