Fagstoff

Myndighetenes forvaltning av ressursene

Publisert: 04.07.2016, Oppdatert: 20.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sentralt i emnet:

  • Petroleumsloven
  • Arbeidsmiljøloven
  • Forurensningsloven

Fotokollasje for felles HMS ressurs. Foto.  

 

I Norge har myndighetene utarbeidet en egen petroleumslov som forvalter ressursene på norsk sokkel. I tillegg er arbeidere og miljøet beskyttet gjennom arbeidsmiljøloven og forurensningsloven.

Myndigheter

I Norge er Stortinget den lovgivende forsamling som vedtar lover og lovendringer. Norsk lov beskriver overordnede føringer og presiseres i mer detaljer i forskrifter. Forskrifter utarbeides som støttedokument til loven og vedtas hos Kongen i statsråd, departement eller annet organ som skal forvalte forskriften.

Oljedirektoratet ble opprettet i 1972 og skulle forvalte olje- og gassressursene på norsk sokkel på vegne av myndighetene.

I 2004 ble arbeidsmiljø- og sikkerhetsoppgavene skilt ut fra OD, og Petroleumstilsynet (Ptil) ble opprettet. Ptil (Petroleumstilsynet) har siden hatt tilsyn med all petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og i mottaksanlegg, raffineri og gasskraftanlegg på land.

Petroleumstilsynet håndhever lover, regler og forskrifter som er relevante for den norske petroleumsvirksomheten.

 

Lover

De viktigste lovene for petroleumsvirksomheten er:

Petroleumsloven   

Petroleumsloven slår fast at staten eier petroleumsressursene på norsk sokkel, og gir føringer for god utnyttelse av ressursene. Loven beskriver sentrale virkemidler for å sikre statlig styring av ressursene, der utvinningstillatelser er en viktig del.

Utvinningstillatelsen for et område tildeles flere selskaper ledet av en operatør. Søkeren må være kvalifisert, det betyr at selskapene er godkjent som operatør og leverandør innen petroleumsvirksomheten og registrert som skattebetalende firma i Norge. Mottakeren av utvinningstillatelsen forplikter seg til å gjennomføre aktivitetene og driften i henhold til norsk lov.

Utvinningstillatelsen er tidsavgrenset, ofte 10 år pluss 30 år. Tillatelsen gjelder et avgrenset område og inkluderer aktiviteter som leteboring, produksjon og transport av olje og gass. Utvinningstillatelsen omtales ofte som lisens.

Petroleumsloven er altså enkelt sagt en lov som beskriver rettighetene til å forvalte petroleumsressursene våre.

Arbeidsmiljøloven  

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge arbeids- og ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven skal også sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og å bidra til et inkluderende arbeidsliv. Loven gjelder for all offentlig og privat virksomhet i Norge.

Deler av arbeidsmiljøloven erstattes av rammeforskriften for arbeid på norsk kontinentalsokkel. Blant annet gjelder det bestemmelsene om alminnelig arbeidstid som er definert i rammeforskriften § 37 .

Forurensningsloven

Forurensningsloven skal verne det ytre miljøet mot forurensning, påvirke for å redusere eksisterende forurensning, redusere mengden avfall og fremme bedre avfallshåndtering.

Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensning og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivsel, eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Loven gjelder for all offentlig og privat virksomhet i Norge.

 

Oppgaver